Algemene voorwaarden lidmaatschap Fit2play

Artikel 1: Deelnemer is bekend met het feit dat hij of zij het lidmaatschap aangaat voor de afgesproken periode. Dit is minimaal 1 kalenderjaar.

Artikel 2: Deelnemer weet dat hij of zij in geen geval aanspraak kan maken op restitutie van lidmaatschapsgeld. In geen geval kunnen de trainingen tijdelijk worden stopgezet anders dan uitdrukkelijk door partijen overeengekomen.

Artikel 3: Rechten voortvloeiende uit het lidmaatschapsrecht zijn niet overdraagbaar. De overeengekomen trainingen zijn persoonlijk en mogen niet door andere worden gebruikt. Het jaarabonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4: Fit2play is bevoegd om de trainingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen. De wijzigingen worden voortijdig kenbaar gemaakt maar niet later dan 24 uur voor aanvang trainingen.

Artikel 5: Fit2play is bevoegd om de trainingen te verplaatsen tijdens algemeen erkende feestdagen en op daarop aansluitende dagen. Lidmaatschap overeenkomst Fit2play voetbalschool

Artikel 6: Deelname aan de trainingen en activiteiten met of zonder apparatuur geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Fit2play is niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen e.d. Fit2play kan door de deelnemer derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiende uit een ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook. Noch kan dit leiden tot een (gedeeltelijk) teruggave van de betaalde gelden. Ook enige door Fit2play ingeschakelde externe partijen zijn niet verantwoordelijk.

Artikel 7: Fit2play is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade zowel direct of indirect van respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden in en rondom de trainingslocaties.

Artikel 8: Deelnemer is verplicht om gepaste kleding en bescherming te dragen tijdens de trainingen tenzij vooraf anders aangegeven. Onder gepaste kleding wordt verstaan het Fit2play tenue. Deze kan bij inschrijving tegen betaling worden besteld. 

Artikel 9: Deelnemer is aansprakelijk voor schade die hij door schuld of opzet of nalatigheid toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van Fit2play of aan derden. Schade zal worden verhaald op de deelnemer, daarom wordt een aansprakelijkheidsverzekering aangeraden. Lidmaatschap overeenkomst Fit2play voetbalschool Fit2play Troelstrakade 50 2531 AV Den Haag KvK nr. 82669554

Artikel 10: De directie van Fit2play behoudt zich het recht voor om deelnemer die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens de trainingen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door Fit2play. Deelnemer is bekend met het feit dat er geen restitutie van betaalde gelden plaatsvindt.

Artikel 11: Deelnemer verklaart bij het ondertekenen volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de trainingen. Tenzij schriftelijk overeengekomen wordt Fit2play geacht niet bekend te zijn met lichamelijke afwijkingen.

Artikel 12: Deelnemer en/of de ouders-verzorgers van deelnemer geven Fit2play toestemming om het beeldmateriaal van de trainingen te gebruiken. Het beeldmateriaal wordt alleen door Fit2play gebruikt ten behoeve van de promotie. Het beeldmateriaal blijft te allen tijde eigendom van Fit2play.

Artikel 13: Deelnemers en/of de ouders/verzorgers van de deelnemers mogen filmpjes van maximaal 8 seconden maken. Daarbij geldt de regel dat bij iedere film die via social media wordt gedeeld, Fit2play dient te worden getagd.

Artikel 14: In geval van langdurige ziekte, blessure (langer dan 12 hele weken) of verblijf in het buitenland (anders dan vakantie) is het mogelijk om het abonnement tijdelijk op te schorten (maximaal 3 maanden). Het contract zal aan het einde van de tijdelijke opschorting evenredig worden verlengd met de periode van de tijdelijke opschorting.

Artikel 15: Het opzeggen van het abonnement dient persoonlijk te geschieden middels het daarvoor te hanteren opzegformulier. Andere wijzen van opzegging worden niet geaccepteerd. Opzeggen van het abonnement dient minimaal één kalendermaand voor afloop van de lopende contractsperiode te geschieden. Lidmaatschap overeenkomst Fit2play voetbalschool Fit2play Troelstrakade 50 2531 AV Den Haag  

Artikel 16: Betaling van het verschuldigde abonnementsgeld geschiedt per maandelijkse automatische incasso. Er worden in totaal drie herinneringsnota`s verzonden en indien reactie uitblijft, zal Fit2play de verdere vordering uit handen geven aan een incasso bureau. Ook kan Fit2play de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment is de deelnemer alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen dan voor rekening van de debiteur van Fit2play.

Panel Tool

Ja Nee

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password